Τι μέλλει γενέσθαι με την Ανάπλαση της πλατείας Θέρμου

Την Τετάρτη 15 Απριλίου 2015 πραγματοποιήθηκε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Θέρμου, με θέμα ημερήσιας διάταξης:

Διατύπωση πρότασης για τα θέματα που προέκυψαν κατά τον έλεγχο του έργου: 
«Ανάπλαση – Αναβάθμιση του Κέντρου Πόλης Θέρμου» από Κλιμάκιο της Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και αφορούν την εξέλιξή του.

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου αναφερόµενος στο κατεπείγον του Μοναδικού θέµατος της ηµερήσιας διάταξης, που αφορά : 

∆ιατύπωση πρότασης για τα θέµατα που προέκυψαν κατά τον έλεγχο του έργου: «Ανάπλαση – Αναβάθµιση του Κέντρου Πόλης Θέρµου» από Κλιµάκιο της ∆ιαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας και αφορούν την εξέλιξή του, (το θέµα εντάσσεται στις κατεπείγουσες περιπτώσεις διότι η Προϊσταµένη της ∆ιαχειριστικής αρχής προχώρησε σε παρατηρήσεις για την πορεία του έργου),και αφού το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αποφάνθηκε για το κατεπείγον του θέµατος της ηµερήσιας διάταξης (άρθρο 67 παρ. 5 του ν. 3852/2010), ενηµέρωσε το Συµβούλιο για την επίσκεψη του 2 κλιµακίου της ∆ιαχειριστικής Επιτροπής του ΕΣΠΑ Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδος, την Πέµπτη 2 Απριλίου 2015, µε επικεφαλής την κ. Σταθοπούλου, την κ. Βάσση, υπεύθυνη της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Μεσολογγίου που έχει την ευθύνη υλοποίησης του έργου που επιθεώρησαν το εν εξελίξει έργο της Πλατείας και τις προτάσεις που διατύπωσαν στη σύσκεψη που ακολούθησε στο ∆ηµαρχείο, παρουσία του ∆ηµάρχου, των Αντιδηµάρχων, του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου , του Αρχηγού της µείζονος Αντιπολίτευσης και δηµοτικών Συµβούλων που ήταν οι εξής: 

Συνέχιση του έργου µε βάση την αρχική µελέτη, ή τροποποίηση του έργου µε βάση τη νέα µελέτη του κ. Κουρκουτά που εισηγείται την απάλειψη των κολονών και των σκιάστρων στα υπόλοιπα τµήµατα της πλατείας ή ελαφρά τροποποίηση της αρχικής µελέτης, µε τη δηµιουργία λιγότερων κολονών στη δυτική πλευρά και µη κατασκευή κολονών και σκιάστρων στο βόρειο τµήµα της πλατείας. 

Ακολούθησαν τοποθετήσεις του ∆ηµάρχου, των Αρχηγών της Αντιπολίτευσης και των δηµοτικών Συµβούλων, αφού διαβάστηκε η απόφαση της Τοπικής Κοινότητας Θέρµου ,σύµφωνα µε την οποία προτείνεται οµόφωνα η εφαρµογή της τροποποιητικής µελέτης για την απάλειψη των υπόλοιπων κολονών και σκιάστρων στην πλατεία. 

Μετά από διαλογική συζήτηση κατατέθηκαν για ψήφιση τρεις προτάσεις: 

1) Εφαρµογή της τροποποιητικής µελέτης για την απάλειψη των υπόλοιπων κολονών και των σκιάστρων στην πλατεία, σύµφωνα µε την απόφαση 13/2015 του Συµβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Θέρµου και της Λαϊκής Συνέλευσης. Την πρόταση κατέθεσε η µείζων αντιπολίτευση και 7 δηµοτικοί Σύµβουλοι της πλειοψηφίας 

2) Απάλειψη των υπόλοιπων κολονών και σκιάστρων και αφαίρεση των κολονών και των σκιάστρων που έχουν ήδη κατασκευαστεί στην ανατολική πλευρά της πλατείας. Την πρόταση κατέθεσε ο αρχηγός της ελάσσονος Αντιπολίτευσης Τριανταφυλλάκης Ιωάννης. 

3) Να συνεχιστεί το έργο στη βάση της αρχικής µελέτης µε τις επιπλέον αναγκαίες διορθωτικές παρεµβάσεις βελτίωσης της αισθητικής και της λειτουργικότητας του χώρου, όπως µείωση κολονών στις νέες πέργολες και όπου δεν θα δηµιουργούν πρόβληµα στην οµαλή εξέλιξη του έργου και καµιά νέα οικονοµική υποχρέωση του ∆ήµου για το έργο και να διορθωθούν οι οποιεσδήποτε κακοτεχνίες έχουν γίνει ως τώρα στο έργο. Την πρόταση κατέθεσε ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος Νικόλαος Κωστακόπουλος. 

Ακολούθησε ψηφοφορία 

Το Δημοτικό Συμβούλιο κατα πλειοψηφιά ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ και πρότεινε προς τη Διαχειριστική Αρχή

Την Εφαρµογή της τροποποιητικής µελέτης για την απάλειψη των υπόλοιπων κολονών και των σκιάστρων στην πλατεία, σύµφωνα µε την απόφαση της Τοπικής Κοινότητας Θέρµου και της Λαϊκής Συνέλευσης. Υπέρ της πρότασης ψήφισαν 12 δηµοτικοί Σύµβουλοι: Αθανασίου Κων/νος ,Αναγνωστάκης Κων/νος ,Γλαβάς Γεώργιος , Καλογερής Παναγιώτης, Κασόλας Θεόδωρος, Κατσαρός Αριστείδης, Καφρίτσας Πέτρος, Κόκκοτος ∆ηµήτριος, Κότσαλος Κων/νος, Κοµποτού- Λαγιοπούλου Γιαννούλα, Μαραγιάννης Κων/νος, Παπαθανασόπουλος Ιωάννης και ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Θέρµου Κων/νος Παπαθανασόπουλος. Με την επισήµανση του δηµοτικού Συµβούλου Κων/νου Κότσαλου ότι όταν ψηφιστεί ο 3 κανονισµός χρήσης των κοινόχρηστων χώρων να γίνει µελέτη από αρχιτέκτονα για την αποκατάσταση των επαγγελµατιών µε τη δηµιουργία τεντών ή οµπρελών, ανάλογα µε την απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, πρόταση µε την οποία συµφώνησε η δηµοτική Σύµβουλος Κοµποτού- Λαγιοπούλου Γιαννούλα.

Την πρόταση για την απάλειψη των υπόλοιπων κολονών και σκιάστρων και την αφαίρεση των ήδη κατασκευασθέντων κολονών και των σκιάστρων που έχουν ήδη κατασκευαστεί στην ανατολική πλευρά της πλατείας, ψήφισαν δύο (2) δηµοτικοί Σύµβουλοι: Ιωάννης Τριανταφυλλάκης και Νικόλαος Παπαδηµητρίου. 

Την πρόταση για συνέχιση του έργου στη βάση της αρχικής µελέτης µε τις επιπλέον αναγκαίες διορθωτικές παρεµβάσεις βελτίωσης της αισθητικής και της λειτουργικότητας του χώρου, όπως µείωση στύλων στις νέες πέργολες και όπου δεν θα δηµιουργούν πρόβληµα στην οµαλή εξέλιξη του έργου και καµιά νέα οικονοµική υποχρέωση του ∆ήµου για το έργο και να διορθωθούν οι οποιεσδήποτε κακοτεχνίες έχουν γίνει ως τώρα στο έργο ψήφισαν πέντε (5) δηµοτικοί Σύµβουλοι: Ιωάννα Καληµέρη, Κοντογιάννης Γεώργιος, Κωστακόπουλος Νικόλαος, Μητροµάρας Ευθύµιος, Πριόνας Αντώνιος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: